خودکفایی

Our Office

 

شرکت سایپا گام در پی بروز تحریم های اعمال شده این تهدیدات را به فرصت تبدیل نموده و با سوق دادن مسیرهای توسعه به سمت داخلی سازی و بومی سازی ملزومات مورد نیاز خود در حوزه های تامین و نیز نگهداری ماشین آلات و تجهیزات ،مواد اولیه و  سیستم های پشتیبانی و همچنین استفاده ظرفیتها و توانمندی های گروه معظم سایپا با حفظ روند رو به رشد تولیدات خود در چشم انداز میان مدت ورود به حوزه تولید مواد اولیه را نیز در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه از پیشنهادات دانشی و سرمایه گذاری به گرمی استقبال می نماید.