منابع انسانی

Our Office

تدوین اهداف،سیاست ها و خط مشی های نظام اداری در راستا مدیریت و اهداف کلان شرکت

طراحی و تدوین استراتژی ها و برنامه های کلان مدیریت منابع انسانی شرکت.

برنامه ریزی،سازماندهی،هدایت و هماهنگی کلیه فعالیت های اداری،پرسنلی و آموزشی شرکت در چارچوب مقررات و روشهای مصوب نظارت دقیق بر  حسن اجرای مقررات،آئین نامه و دستورالعملها اداری و استخدامی حضور و پاسخگویی به مدیرعامل،هیات مدیره و کمیته ها و کمسیونهای اداری بمنظور اظهار نظر در خصوص مسائل منابع انسانی

اهم وظایف:

1.تعیین خط مشی ها و  استراتژی های کلی منابع انسانی و تبدیل آن به برنامه های جامع و عملیاتی در حوزه های استخدام،آموزش و توسعه

2.طرح ریزی برنامه های سیستماتیک در جهت رشد و ارتقاء کارکنان شرکت براساس نمودار سازمانی مصوب

3.طرح ریزی سیستماتیک بمنظور جذب نیروهای کارآمد در جهت رشد استمرار و افزایش تولید و بهره وری

4.بررسی شناسایی فرصتها و تهدیدها و همچنین توجه به نقاط قوت و ضعف حوزه مدیریت اداری و استفاده بهینه از نیروها

5.اتخاذ تصمیمات سیستماتیک در حوزه فعالیت های مدیریت اداری در راستای جذب،رشد و ارتقاء آموزشی نیروی انسانی

6.بررسی و نظارت بر برنامه ریزی انسانی با تاکید بر جذب نیروهای کیفی براساس دستورالعمل های استخدامی شرکت سایپاگام

7.نظارت بر برنامه ها و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی شرکت متناسب با عملیات جاری سازمان و توسعه،گسترش و هدایت در امر تدوین برنامه های آموزشی

8.تدوین و تبیین برنامه ها و خط مشی ها جهت تحقیق در خصوص آسیب شناسی منابع انسانی در چارچوب اهداف

9.هدایت و راهبری فعالیت های مرتبط با امور پرسنلی و اداری کارکنان به منظور حصول اطمینان از انجام امور محوله

10.نظارت بر نحوه جمع آوری،طبقه بندی،تجزیه و تحلیل آمار،اطلاعات و مدارک به منظور برنامه ریزی های لازم در زمینه حل مشکلاتو نارسائی ها و در بخش های مختلف